< návrat zpět

Obecná informace o zpracování osobních údajů

Základní umělecká škola Uherský Ostroh, Šance 166, 687 24 Uherský Ostroh, IČO: 46254277  je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, který je jeho zřizovatelem.

V rámci zajišťování svých činností provádí Základní umělecká škola Uherský Ostroh, která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

 1. přijímání uchazečů k základnímu uměleckému vzdělávání,
 2. základní umělecké vzdělávání.

 

Informace o zpracování osobních údajů:

 1. Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti, která se na příspěvkovou organizaci vztahuje.
 2. Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není příspěvkové organizaci uložena zvláštním právním předpisem.
 3. Při zpracování osobních údajů u příspěvkové organizace nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.
 4. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
 5. Máte právo:
 • a. požadovat umožnění přístupu k osobním údajům dítěte (žáka),
 • b. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u Základní umělecké školy Uherský Ostroh jsou nepřesné),
 • c. požadovat vymazání osobních údajů dítěte nebo žáka, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
 • d. podat stížnost u dozorového orgánu.
 1. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
 2. Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.
 3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Jolana Andrýsková
Šance 166, 687 24 Uherský Ostroh
Tel.: 776 696 822
E-mail: poverenec@zusuhostroh.cz

 

 

Informační povinnost k účelům zpracování k základnímu uměleckému vzdělávání

 1. Správce osobních údajů: Základní umělecká škola Uherský Ostroh
 2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Jolana Andrýsková
Šance 166, 687 24 Uherský Ostroh
Tel.: 776 696 822
E-mail: poverenec@zusuhostroh.cz

 1. Účelem zpracování osobních údajů je přijímací řízení k základnímu uměleckému vzdělávání ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.
 2. Právním základem pro zpracování osobních údajů je skutečnost:
 1. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů – čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 2. že zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje - čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
 1. Kategorie požadovaných osobních údajů: jméno a příjmení uchazeče, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, telefon, e-mail, vyjádření lékaře (pokud uchazeč takové vyjádření předloží).
 2. Osobní údaje jsou u správce zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou k plnění účelu zpracování uvedeným v bodu 3. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
 3. Osobní údaje nejsou správcem předávány jiným osobám.
 4. Máte právo:
 • a. požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,
 • b. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné),
 • c. požadovat omezení jejich zpracování,
 • d. požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu,
 • e. podat stížnost u dozorového orgánu.
 1. Svá práva vůči správci osobních údajů uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 
 
 
 

 

 
 

Výpis: Aktualit

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

LETNÍ KEMP 2021 DO ZUŠKY NA ZKOUŠKU

LETNÍ KEMP 2021 DO ZUŠKY NA ZKOUŠKU25.08.2021 - 27.08.2021 Uh. Ostroh / Hluk

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Vydržet, znamená zvítězit

Vydržet, znamená zvítězitPremiéra 30.5.2021 v 18 hod. na Youtube kanálu školy. Taneční obor z období distančního vzdělávání.

Májový Bonus koncert

Májový Bonus koncertPremiéra 23.5.2021 v 18 hod. na Youtube kanálu školy.

Fauna a Flóra

Fauna a FlóraPředstavení žákovských prací výtvarného oboru. Premiéra 23.5.2021 v 18:30 hod. na školním Youtube kanálu.

Informace k provozu od 24. května 2021

Májový koncert

Májový koncertPremiéra 16.5.2021 v 18 hod. na Youtube kanálu školy.