< návrat zpět

Obecná informace o zpracování osobních údajů

Základní umělecká škola Uherský Ostroh, Šance 166, 687 24 Uherský Ostroh, IČO: 46254277  je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, který je jeho zřizovatelem.

V rámci zajišťování svých činností provádí Základní umělecká škola Uherský Ostroh, která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

 1. přijímání uchazečů k základnímu uměleckému vzdělávání,
 2. základní umělecké vzdělávání.

 

Informace o zpracování osobních údajů:

 1. Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti, která se na příspěvkovou organizaci vztahuje.
 2. Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není příspěvkové organizaci uložena zvláštním právním předpisem.
 3. Při zpracování osobních údajů u příspěvkové organizace nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.
 4. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
 5. Máte právo:
 • a. požadovat umožnění přístupu k osobním údajům dítěte (žáka),
 • b. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u Základní umělecké školy Uherský Ostroh jsou nepřesné),
 • c. požadovat vymazání osobních údajů dítěte nebo žáka, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
 • d. podat stížnost u dozorového orgánu.
 1. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
 2. Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.
 3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Jolana Andrýsková
Šance 166, 687 24 Uherský Ostroh
Tel.: 776 696 822
E-mail: poverenec@zusuhostroh.cz

 

 

Informační povinnost k účelům zpracování k základnímu uměleckému vzdělávání

 1. Správce osobních údajů: Základní umělecká škola Uherský Ostroh
 2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Jolana Andrýsková
Šance 166, 687 24 Uherský Ostroh
Tel.: 776 696 822
E-mail: poverenec@zusuhostroh.cz

 1. Účelem zpracování osobních údajů je přijímací řízení k základnímu uměleckému vzdělávání ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.
 2. Právním základem pro zpracování osobních údajů je skutečnost:
 1. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů – čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 2. že zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje - čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
 1. Kategorie požadovaných osobních údajů: jméno a příjmení uchazeče, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, telefon, e-mail, vyjádření lékaře (pokud uchazeč takové vyjádření předloží).
 2. Osobní údaje jsou u správce zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou k plnění účelu zpracování uvedeným v bodu 3. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
 3. Osobní údaje nejsou správcem předávány jiným osobám.
 4. Máte právo:
 • a. požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,
 • b. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné),
 • c. požadovat omezení jejich zpracování,
 • d. požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu,
 • e. podat stížnost u dozorového orgánu.
 1. Svá práva vůči správci osobních údajů uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 
 
 
 

 

 
 

Výpis: Aktualit

Výsledky o přijetí nových žáků pro školní rok 2024/2025

Výsledky o přijetí nových žáků pro školní rok 2024/2025

Taneční obrazy - závěrečné a absolventské vystoupení

Taneční obrazy - závěrečné a absolventské vystoupení19.6.2024 v 17:00 hod. sál ZUŠ Hluk

Houslový podvečer

Houslový podvečer18.6.2024 v 17:00 hod. koncertní sál zámku Uh. Ostroh

Absolventský koncert - Hluk

Absolventský koncert - Hluk13.6.2024 v 18:00 hod. sál ZUŠ Hluk

Absolventský koncert - Uherský Ostroh

Absolventský koncert - Uherský Ostroh11.6.2024 v 17:00 hod. koncertní sál zámku Uh. Ostroh

Divoký západ v Uh. Ostrohu

Divoký západ v Uh. Ostrohu30.5.2024 v 17:00 hod. malý sál sokolovny ZUŠ Uh. Ostroh

Koncert tria PaCoRa / křest cimbálu

Koncert tria PaCoRa / křest cimbálu16.5.2024 v 18:00 sál ZUŠ Hluk

Hucký bombóz 2024

Hucký bombóz 202430.4.2024 v 18.00 hod. sál ZUŠ Hluk